REJESTRACJA I REZERWACJA BILETU

KONGRES MENTORINGU 2017

Warszawa, Agora SA, 25/04/2017

CENNIK UCZESTNICTWA W KONGRESIE

cena do 31 marca

1395 zł netto

cena od 1 kwietnia

1695 zł netto

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

DANE UCZESTNIKA

Regulamin udziału w Kongresie Mentoringu 2017,
który odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 organizatorem, którego jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie

Organizator nie przewiduje udziału konsumentów - osób fizycznych zamierzających wziąć udział w Kongresie w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. Ewentualne prośby Konsumentów o umożliwienie udziału w Kongresie prosimy kierować na adres e-mail: rezerwacje@konferencje.agora.pl, poszczególne prośby zostaną rozpatrzone indywidualnie.

I DEFINICJE

Organizator: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44. Organizatorami merytorycznymi kongresu są Polskie Stowarzyszenie Mentoringu i stowarzyszenie Technologia w Spódnicy.
adresy internetowe: www.agora.pl, www.konferencje.agora.pl;
tel. 12 629-52-20 adres e-mail: kontakt@konferencje.agora.pl
Kongres: KONGRES MENTORINGU 2017, który odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie w siedzibie firmy Agora przy ul. Czerskiej 8/10.
KONGRES MENTORINGU to wydarzenie poświęcone szerzeniu idei mentoringu. W ramach Kongresu przewidziane są prelekcje, warsztaty oraz panele dyskusyjne dotyczące tematyki Kongresu. Szczegóły dotyczące programu Kongresu są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej kongresmentoringu.pl.
Zgłaszający: nie będąca konsumentem osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca podmiotowości prawnej dokonująca zgłoszenia na Kongres.

II Zgłoszenie i warunki udziału

1. Zgłaszający aby zapewnić wskazanemu przez siebie uczestnikowi udział w Kongresie powinien prawidłowo wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej kongresmentoringu.pl/kup-bilet/ oraz dokonać opłaty za Kongres na zasadach i w terminie wskazanych w punkcie II.4 poniżej, przy czym w razie wyczerpania miejsc, Organizator niezwłocznie po przesłaniu formularza zgłoszeniowego poinformuje Zgłaszającego.
2. Przed dokonaniem płatności należy dokonać rezerwacji. Rezerwacja wygasa, jeżeli nie zostanie dokonana płatność w terminie 5-ciu dni roboczych od dnia rezerwacji. W razie rezerwacji Zgłaszający zobowiązany będzie do zapłaty opłaty w wysokości z dnia rezerwacji.
3. Zgłaszający może w każdym czasie, ale nie później, niż 21 kwietnia 2017 r. dokonać zmian w zakresie zamiany osoby, która ma wziąć udział w Kongresie na podstawie zgłoszenia.
4. Zgłaszający powinien dokonać opłaty za udział w Kongresie przelewem zwykłym - na rachunek wskazany przez Organizatora. Zgłaszający zobowiązany jest dokonać opłaty w terminie 5-ciu dni roboczych od dnia rezerwacji. Po upływie powyższego terminu rezerwacja wygasa.
5. Zgłaszający otrzyma specjalną, niższą cenę w razie zgłoszenia uczestnika, który wziął udział w KONGRESIE MENTORINGU 2017 lub jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu lub Stowarzyszenia Technologia w Spódnicy.

III Rezygnacja z udziału w Kongresie

1. Zgłaszający, ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie i uzyskania zwrotu opłaty w wysokości:
1.1. 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania rezygnacji, nie później niż 11 kwietnia 2017 r.
1.2. 50% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania rezygnacji między 12 kwietnia 2017 r., a 18 kwietnia 2017r.
2. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres email: rezerwacje@konferencje.agora.pl.
3. W razie rezygnacji zgłoszonej później niż 18 kwietnia 2017 r. nie zostanie zwrócona opłata ani jej część.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin udziału w KONGRES MENTORINGU 2017 jest dostępny na stronie internetowej konferencje.agora.pl oraz na stronie internetowej kongresmentoringu.pl/kup-bilet/. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Czerska 8/10 (00-732), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS za nr 59944; kapitał zakładowy 47.665.426,00 PLN - wpłacony w całości. Udostępnione dane osobowe będą wykorzystane w celach związanych z realizacją Kongresu Mentoringu 2017, w celach dozwolonych przez prawo oraz w zakresie udzielonych zgód. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwia udział w Kongresie Mentoringu 2017. Każdy ma prawo wglądu w swoje dane oraz może żądać ich poprawienia.* Pole wymagane

Jeśli masz pytania dotyczące rezerwacji i zakupu biletów, to skontaktuj się z nami:
tel. +48 22 555 55 65 (7 dni w tygodniu)
e-mail: rezerwacje@konferencje.agora.pl